زندانی شدن حضرت بهاءالله برای اوّلین بار

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل 1

زندانی شدن حضرت بهاءالله برای اوّلین بار
۱۹ تیر ۱۳۹۶

نبیل: البتّه، در اینجا اوّلین باری را می‌خواهم تعریف کنم که حضرت بهاءالله به زندان افتادند.
ماندانا: حتما به خاطر این بود که دیانت حضرت باب را منتشر می‌کردن، نه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه