نور اوّلین سرزمینی که به نور الهی روشن شد

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

نور اوّلین سرزمینی که به نور الهی روشن شد
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تأثیر کلمات و رفتار و گفتار حضرت بهاءالله در سرزمین نور به قدری شدید بود که گویی حتی سنگ و درخت و هر چه که در آنجا بود هم در اثر آن، قدرت و زندگانی تازه پیدا کردند.
بعد از این که حضرت بهاءالله از نور به طهران برگشتند …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه