Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

خانواده نوری
۱۵ خرداد ۱۳۹۶

نبیل: ملاّ محمّد نوری تعریف کرده که: «ملاّحسین از من پرسید: آیا امروزه از فامیل میرزا بزرگ نوری کسی هست که معروف باشد و در شهرت و آداب و اخلاق و دانش جانشین او به حساب بیاید؟، گفتم: آری، در میان پسران او یکی از همه ممتازتر و در رفتار شبیه پدر است».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه