تاثیر زنان در مدیریت و صلح – بخش ۲

تاثیر زنان در مدیریت و صلح – بخش ۲
مهر ۲, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، نویسنده پژوهشگر علوم سیاسی نقش زنان و تاثیر سازنده و مثبت آنان در زمینه‌های مدیریت و صلح و صفات خاصی که روند تحول اجتماعی به آن نیاز دارد – بخش ۲.

ثبت نام در خبرنامه