تاثیر زنان در مدیریت و صلح

خبرنگار
تاثیر زنان در مدیریت و صلح
مهر ۲, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، نویسنده پژوهشگر علوم سیاسی نقش زنان و تاثیر سازنده و مثبت آنان در زمینه های مدیریت و صلح و صفات خاصی که روند تحول اجتماعی به آن نیاز دارد. بخش۲

ثبت نام در خبرنامه