تاثیرات بحران جهانی تندرستی و رویکرد ما

خبرنگار
تاثیرات بحران جهانی تندرستی و رویکرد ما
تیر ۱۸, ۱۳۹۹

گفتگو با: آقای شهروز تجارتی، مدیر عامل شرکت های بین المللی و پژوهشگر مسایل اجتماعی بحران جهانی تندرستی، همچنان بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را دگرگون می کند و در عین حال جهان را به سوی دیدگاهی نو و نظمی نوین سوق میدهد.

ثبت نام در خبرنامه