تأملی در اولین روز ماه صیام

Program Picture
تأملی در اولین روز ماه صیام
اسفند ۱۱, ۱۳۹۹

در آثار آیین بهائی در مورد روزه آمده است که «ادای روزه با خلوص نیت جاذب تاییدات الهی و موجب تذکر و تنبه و صافی قلب است.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه