تأملی در اولین روز ماه صیام

این روزها
تأملی در اولین روز ماه صیام
اسفند ۱۱, ۱۳۹۹

در آثار آیین بهائی در مورد روزه آمده است که «ادای روزه با خلوص نیت جاذب تاییدات الهی و موجب تذکر و تنبه و صافی قلب است.»

ثبت نام در خبرنامه