به یاد قربانیان نقض حقوق بشر

این روزها به یاد تو
به یاد قربانیان نقض حقوق بشر
آبان ۱۲, ۱۳۹۹
خانواده رسول ایران نژاد، مهرداد سپهری و فرید زیرگی مقدم، از جمله شهروندان ایرانی قربانی حقوق بشر در روزهای اخیر هستند.

ثبت نام در خبرنامه