به یاد قربانیان نقض حقوق بشر

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان نقض حقوق بشر
۱۲ آبان ۱۳۹۹

خانواده رسول ایران نژاد، مهرداد سپهری و فرید زیرگی مقدم، از جمله شهروندان ایرانی قربانی حقوق بشر در روزهای اخیر هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه