به یاد شهروندان ایران زمین

این روزها به یاد تو
به یاد شهروندان ایران زمین
تیر ۳۰, ۱۳۹۹
این روزها هم چون هر روز با مناجاتی یادی می کنیم از همه هم وطنان دردمند و رنج دیده، از بیماران، بی پناهان و محرومان و زندانیان در سرزمین مقدس ایران.

ثبت نام در خبرنامه