به یاد زنان و دختران ایران زمین

این روزها به یاد تو
به یاد زنان و دختران ایران زمین
تیر ۲, ۱۳۹۹
این روزها یادی می کنیم از زنان و دختران بی گناهی که زندانی شدند، قربانی خشونت قرارگرفتند وبا پایداری بر حقیقتی الهی پای چوبه های دار جان باختند.

ثبت نام در خبرنامه