به یاد رفتگان و بازماندگان

این روزها به یاد تو
به یاد رفتگان و بازماندگان
مهر ۷, ۱۳۹۹
این روزها با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء برای ارتقاء ارواح رفتگان و تسلی قلوب بازماندگان دعا می کنیم.

ثبت نام در خبرنامه