به یاد دکتر شاپور راسخ

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد دکتر شاپور راسخ
۲۹ آذر ۱۴۰۰

دکتر شاپور راسخ از اندیشمندان و پژوهشگران برجسته زمان ما بود که وسعت خدمات بی‌نظیرش به ایران در طی بیش از هفت دهه در دفتر تاریخ خواهد درخشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه