به یاد اردشیر فنائیان

این روزها به یاد تو
به یاد اردشیر فنائیان
شهریور ۱۰, ۱۳۹۹
زندگی یک جوان بهائی زندانی، گوشه ای از شدت و گستردگی آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران را در بیش از چهل سال گذشته به تصویر می کشد.

ثبت نام در خبرنامه