به مناسبت روز صلح جهانی

به مناسبت روز صلح جهانی
شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

روز صلح شاید به مفهوم ویژه فقدان جنگ و خشونت باشد، اما مفهوم حقیقی آن اتحاد و یگانگی نوع بشر و استقرار مدنیتی نوین و جهانی است.

ثبت نام در خبرنامه