Program Picture

به دنبال معنا

تشکیل گروه‌ها
۰۵ بهمن ۱۳۹۴

سرانجام هر کدام از بچه‌ها گروه‌های خودشون رو تشکیل دادند و از مشکلات کار می‌گویند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه