تفکرات پویا
بهترین رنگ بی‌رنگیه
مهر ۱۹, ۱۳۹۹
پویا در مؤسسه خیریه‌ای کار می کند که افراد مختلفی از نژادها و ملیت‌های مختلف در آن به کار مشغولند و در کمک و همیاری رنگ و قومیت نمی‌شناسند.

ثبت نام در خبرنامه