بهائیان – بخش ۱
دی ۱, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: حضرت بهاءالله در میانۀ قرن نوزدهم آیینی را بنیان گذاشت که رسالتش وحدت عالم انسانی و آرمانش …

ثبت نام در خبرنامه