Program Picture

بله برون

اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

هیچکس با ثروت مخالف نیست و برای به دست آوردن آن باید تلاش کرد، چون لازمه زندگیست ولی زیاده خواهی است که انسانیت با آن مخالف است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه