بقائی تیلکی – بخش ۵

بقائی تیلکی – بخش ۵
شهریور ۲, ۱۳۹۵

روضه‌خوان جوان از معنی زنده کردن مرده‌ها توسط حضرت مسیح و شق القمر توسط حضرت رسول سوال کرد.

ثبت نام در خبرنامه