بشارات کتب مقدسه
مهر ۳۰, ۱۳۹۶

طبق بشارات کتب مقدّسه، حضرت بهاءالله پایان‌ دهنده‌ دوره‌ نبوّت هستند. این به چه معناست؟ استاد وحید خرسندی به این سوال جواب می‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه