بشارات ادیان – بخش ۱

بشارات ادیان – بخش ۱
مهر ۴, ۱۳۹۵

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و … استاد وحید خرسندی و پارسا فنائیان در رابطه با این‌ها، از این هفته به گفت و گو می‌نشینند.

ثبت نام در خبرنامه