(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷

معماران صلح
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷
فروردین ۷, ۱۴۰۰

-برتا فون سوتنر، برنده جایزه صلح نوبل در سال هزار و نه‌صد و پنج میلادى

ثبت نام در خبرنامه