(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۰

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۰
اردیبهشت ۳, ۱۴۰۱

لینوس کارل پاولینگ، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و شصت و دو میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه