(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۵۷

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۵۷
فروردین ۱۳, ۱۴۰۱

فیلیپ جى نوئل بیکر، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و پنجاه و نه میلادى

ثبت نام در خبرنامه