(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۹

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۹
بهمن ۱۶, ۱۴۰۰

لرد بوید جان اور، برندۀ جایزه صلح نوبل در سال هزار و نهصد و چهل و نه میلادى

ثبت نام در خبرنامه