(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۴

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۴
دی ۱۱, ۱۴۰۰

کُردل هال، برندۀ جایزه صلح نوبل سال هزار و نهصد و چهل و پنج میلادى

ثبت نام در خبرنامه