(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۰

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۰
آذر ۱۳, ۱۴۰۰

کارل فون اوزیسکى، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و پنج میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه