(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۶

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۶
آبان ۱, ۱۴۰۰

جین آدامز، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و یک میلادى

ثبت نام در خبرنامه