(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۵

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۵
مهر ۲۴, ۱۴۰۰

پدر لارس اُلاف جاناتان سودِربِلوم، کشیش سوئدى، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى میلادى

ثبت نام در خبرنامه