(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۰

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۰
شهریور ۲۰, ۱۴۰۰

گوستاو اِسترس مَن، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل در سال هزار و نهصد و بیست و شش میلادى

ثبت نام در خبرنامه