(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۸

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۸
شهریور ۶, ۱۴۰۰

چارلزگیتز داوِز، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و بیست و پنج میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه