(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۷

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۷
مرداد ۳۰, ۱۴۰۰

فریتوف نانسِن، برندۀ جایزۀ صلح نوبل در سال هزار و نهصد و بیست و دو میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه