(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۰

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۰
تیر ۱۲, ۱۴۰۰

سازمان صلیب سرخ جهانی، برنده جایزه‌های صلح نوبل، در سال‌های هزار و نهصد و هفده، هزار و نهصد چهل و چهار و هزار و نهصد و شصت و سه میلادی (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه