(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۵

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۵
اسفند ۲۰, ۱۴۰۱

نلسون ماندلا، یکى از دو برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود و سه میلادى – بخش اول

news letter image

ثبت نام در خبرنامه