(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۶

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۶
فروردین ۶, ۱۴۰۱

جورج چارلز کلمنت لایسن پیر، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و پنجاه و هشت میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه