(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۴

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۴
اسفند ۲۱, ۱۴۰۰

کمیساریاى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و پنجاه و چهار میلادى

ثبت نام در خبرنامه