(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۳

معماران صلح
(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۳
اسفند ۲, ۱۳۹۹

سال هزار و نهصد و یک میلادى و فردریک پاسه، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در آن سال می‌باشد.

ثبت نام در خبرنامه