برنامه کامل ۹ فروردین ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۹ فروردین ۱۳۹۸
۰۹ فروردین ۱۳۹۸

پرده هفتم در اولین برنامه خود در سال ۱۳۹۸چهار بخش دارد که به ترتیب عبارتند از: «یک قهرمان، موج مثبت، بانوی سرزمین من» و بخش ویژه نوروزی «۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه