برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

در ویژه برنامه روز نهم عید اعظم رضوان آوا و ایمان مجریان برنامه گفتگویی دارند با خانم دکتر فرح دوستدار مهمان ویژه ی این روز در باره هدف و مشخّصه و نحوه اجرای انتخابات بهائی ؛ علاوه بر آن دو برنامه به حضورتان تقدیم میشود به نامهای “گل سرخ” و “سیاست نه چرا”.

ثبت نام در خبرنامه