برنامه کامل ۸ مهر۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۸ مهر۱۴۰۰
۰۸ مهر ۱۴۰۰

برنامه کامل ۸ مهر۱۴۰۰

بولتن ۵۴ – موضوع این شماره: فقر فرهنگی بسیاری از محققان عمده‌ترین مشکل یک جامعه را فقر فرهنگی می‌دانند که گستره آن بسیار وسیع است و تقریبا همه ابعاد فرهنگی و در نتیجه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. حتی آن را علت العلل فقر اقتصادی می‌دانند. بولتن این بار به این موضوع می پردازد. با ما همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه