برنامه کامل ۸ فروردین ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۸ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۸, ۱۳۹۹

پرده هفتم اولین برنامه عادی خود در سال ۱۳۹۹ خورشیدی را با یک قهرمان شروع می کند و با چند ثانیه با شما و موج مثبت و کافه هنر ادامه می دهد و با جمع جمعه ها به پایان می رساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه