برنامه کامل ۸ دی ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۸ دی ۱۳۹۸
دی ۸, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها ابتدا «صد پرسش صد پاسخ» را تقدیم می کند و سپس «سر آشکار» را و در نهایت «کاوشی در تعصب» پایان بخش بخش های این یکشنبه خواهد بود

news letter image

ثبت نام در خبرنامه