برنامه کامل ۸ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۸ بهمن ۱۴۰۱
بهمن ۸, ۱۴۰۱

بخش‌های گزیده‌ای از یک «سخنرانی» جدید و «معماران صلح»، این برنامه را تشکیل می‌دهند و در ضمن در مورد تنبیه در معنای عام آن، سخن به میان می‌آید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه