برنامه کامل ۸ بهمن ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۸ بهمن ۱۳۹۷
۰۸ بهمن ۱۳۹۷

پیام دوستِ این دوشنبه با مروری بر یک خبر از سرویس خبری جامعه جهانی بهائی شروع می‌شود و با نمایش رادیویی دوران شکوفایی ادامه می یابد و سرانجام با گزیده های از یک سخنرانی به پایان می‌رسد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه