برنامه کامل ۸ بهمن ۱۳۹۷

برنامه کامل ۸ بهمن ۱۳۹۷
بهمن ۸, ۱۳۹۷

پیام دوستِ این دوشنبه با مروری بر یک خبر از سرویس خبری جامعه جهانی بهائی شروع می‌شود و با نمایش رادیویی دوران شکوفایی ادامه می یابد و سرانجام با گزیده های از یک سخنرانی به پایان می‌رسد.

ثبت نام در خبرنامه