برنامه کامل ۸ آذر ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۸ آذر ۱۳۹۸
۰۸ آذر ۱۳۹۸

پرده هفتم پنج بخش متنوع تقدیم شما گرامیان می کند. اول: یک قهرمان، دوم: چند ثانیه با شما، سوم: موج مثبت، چهارم: کافه هنر و ‌پنجم: جمع جمعه ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه