برنامه کامل ۸ آبان ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۸ آبان ۱۳۹۹
۰۸ آبان ۱۳۹۹

بولتن ۶ – موضوع این شماره: آرزوها تقریبا امکان ندارد هیچ انسانی در زندگی خود آرزویی نداشته یا در حال حاضر نداشته باشد. آیا می توان برای آرزوها حد و مرزی تعیین کرد؟ آیا همه آرزوها باید محقق شوند؟ آیا هیچ آرزویی نباید واقعی شود؟ آیا می توانیم دیگران را به آرزوهایشان برسانیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه