برنامه کامل ۷ مهر ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۷ مهر ۱۳۹۸
۰۷ مهر ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه های این هفته هم سه ایستگاه دارد در ایستگاه اول «صد پرسش صد پاسخ» را می‌شنویم و در ایستگاه دوم برنامه «گرامافون» بخش تازه ای را ارائه می‌دهد و در ایستگاه سوم با «کاوشی در تعصب» همراه می‌شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه