برنامه کامل ۷ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۷ بهمن ۱۴۰۱
۰۷ بهمن ۱۴۰۱

موضوع مشورت برای بحث و گفتگو در این پادکست هفت انتخاب شده و در «آئین آینه» با یک هنرمند مسیقیائی کمتر شناخته شده آشنا می‌شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه